Salgs og leveringsbetingelser B2B

 

Salgs- og leveringsbetingelser B2B

 

 

1. Anvendelse

 

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Mlyd,

CVR-nummer 26367409 (”Virksomheden”) salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser

til erhvervskunder.

 

 

2. Aftalegrundlag

 

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede

aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser

til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt

til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt

dem skriftligt.

 

 

3. Produkter, reservedele og ydelser

 

3.1 Produkter og reservedele. Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er

nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Virksomheden sælger og leverer reservedele til et

produkt i mindst 60 dage efter, at det er leveret til kunden.

3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og

levering af produkter eller reservedele udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning

ved leveringen.

3.3 Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer

til kunden, er beregnet til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er

Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller

til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte

ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

 

 

4. Pris og betaling

 

4.1 Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på

det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest

kontant ved levering, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

 

5. Forsinket betaling

 

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser

rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne

beløb på 3 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede

ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har

Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele

og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele

og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor,

og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

 

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

 

6.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet

fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke

bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til Virksomheden

skriftligt.

6.3 Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter,

reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 14 arbejdsdage efter modtagelse af ordren.

Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede

ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller

tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker

at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest

5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 

 

7. Levering

 

7.1 Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele EXW.

7.2 Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid,

der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid,

medmindre parterne har aftalt andet

7.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen.

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles

skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke

straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

 

 

8. Forsinket levering

 

8.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede

ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen

og ny forventet leveringstid.

8.2 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest

30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker

inden en rimelig frist på mindst 30 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen,

uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning

af forsinket levering.

 

 

9. Garanti

 

9.1 Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige

fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 2 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under

garanti, udgør garantiperioden 2 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 3 måneder fra oprindelig

levering.

9.2 Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig

slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner

eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (iv) andre

forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

9.3 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe

sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager

eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres

gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden

beder om.

9.4 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl

eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet

af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne

ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne

ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

9.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.3 om,

at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte

eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning

eller reparation.

9.6 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig

tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.3, af årsager, som kunden er

uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 60 dage, kan

kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse

til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter,

reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt.9

 

 

10. Ansvar

 

10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger,

der følger af Aftalegrundlaget.

10.2 Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele,

i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde

Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

10.3 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar

over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 20 % af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede

ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår.

Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

10.4 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig

over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre

det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

10.5 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig

over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden

består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens

kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler

på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

 

11. Immaterielle rettigheder

 

11.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele

og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

 

 

12. Fortrolighed

 

12.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge

Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller

rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og

opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

12.3 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning

efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

 

 

13. Gældende ret og værneting

 

13.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en

dansk domstol.